Skip navigation

Het Open Veld - werk van

Johan Willem Kaiser,
Margaretha Hofmans
en Christiaan Engels.

Deel III

Ir C. Engels

Ir C. Engels nam, met zijn hiervoor genoemde echtgenote, eveneens deel aan de Open Veld bijeenkomsten, als voorbereider en als spreker. Daarnaast verzorgde hij, onder meer, in de jaren 1963 – 1965 inleidingen voor bijeenkomsten van een kleine groep belangstellenden rondom Mejuffrouw Hofmans, die werden gevolgd door een intensieve uitwisseling tussen de deelnemers.

In deze inleidingen stond de diepere betekenis van symboliek, zoals deze tot uitdrukking komt in mythen, in bepaalde kunstuitingen en in het getal, centraal. Christiaan Engels nam daarbij de symboliek van het getal – niet als rekeneenheid maar kwalitatief opgevat – voor zijn rekening. Van de inleidingen en gedachtewisselingen tijdens deze “getallenochtenden” zijn, eveneens door de zorg van W.J. Baron van Heeckeren van Molecaten, gestencilde verslagen gemaakt.

Na zijn pensionering wijdde Christiaan Engels zich geheel aan een diepere verkenning van het reeds genoemde kwalitatieve aspect van het getal. Een bron van inspiratie vormde voor hem zijn betrokkenheid bij de Open Veld ontmoetingen en de “getallenochtenden”, maar ook het contact dat hij in 1950 zelf had gelegd met de kinderarts Wijnmalen, en dat hij op aanwijzing van Margaretha Hofmans in 1962 hernieuwde. Dr G.P.Wijnmalen (1880 - 1962) had een zeldzame affiniteit met de kwalitatieve betekenis van getallen, maar heeft hierover niet gepubliceerd. Daarnaast werd Christiaan Engels geïnspireerd door eigen studie van onder andere vrijmetselarij en antroposofie, en reizen gericht op de oude culturen, vooral rondom de Middellandse Zee en India.

Zijn bevindingen heeft hij neergelegd in het boek Merkwaardigheden met betrekking tot De Expressiemogelijkheid van Getallen ook in de oudheid (Een on-mógelijk verhaal).

Dit boek, aan het eind van de jaren ’90 en in het begin van deze eeuw in beperkte particuliere oplage in omloop gebracht en ook op Cd-rom toegankelijk gemaakt, bevat drie delen:

Deel A: zonder subtitel
Deel B: Het wonder van de Zuivere Kubiek
Deel C: Het andere gezicht van de wiskunde

Deel III van deze site bevat behalve voorafgaand aan deze drie delen een inleidende toelichting, een inhoudsoverzicht en een uit 2002 daterende samenvatting van de auteur. Een Engelse vertaling van deze drie inleidende teksten volgt na deel C.

documenten