Skip navigation

Het Open Veld - werk van

Johan Willem Kaiser,
Margaretha Hofmans
en Christiaan Engels.

Inleiding

De historische context van de hier bijeengebrachte teksten wordt gevormd door de ontmoetingen die vanaf het voorjaar van 1951 tot en met 1957 enige keren per jaar onder de titel “Oude Loo bijeenkomsten” op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn en vanaf 1958 tot en met 1967 twee maal per jaar onder de titel “Open Veld bijeenkomsten” in hotel Figi in Zeist werden gehouden.

Het doel hiervan was mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergrond bij elkaar te brengen om van gedachten te wisselen over de weg naar vrede in de wereld en in zichzelf. Deze bijeenkomsten stonden los van iedere geestelijke of wereldlijke instelling. Wel was nadrukkelijk het uitgangspunt: “God grondlegger der wereld, derhalve onoverwinnelijk” (“God Founder of the World, therefore Invincible; Gott Gründer der Welt und deshalb unbesieglich; Dieu fondateur du monde et par conséquent invincible”). Er werden per keer honderd tot tweehonderd mensen uitgenodigd. De bijeenkomsten duurden drie dagen.

Tijdens deze ontmoetingen werden inleidingen gehouden door bekende en minder bekende sprekers uit binnen- en buitenland [1]. Daarna vond een vrije gedachtewisseling tussen alle deelnemers plaats. De inleidingen zijn in gestencilde vorm bewaard en te raadplegen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam [2].

[1] Tot de meer bekende sprekers behoorden Koningin Juliana, “Enige opmerkingen over de ontwikkeling der mensheid in het heden” (1951), de Joodse godsdienstfilosoof Martin Buber, “Der Spruch vom Zinsgroschen und unsere Zeit” (1953), de Islamoloog Prof. Annemarie Schimmel, “Ich folge der Religion der Liebe” (1954), de latere President van het Internationaal Gerechtshof Sir Zafrullah Khan, “The Role of Religion in the Present Day” (1960) en Rabbijn Jacob Soetendorp, “Eenwording met God als Richtsnoer van Levenshouding” (1961).

[2] Zij maken deel uit van de Wijsgerige Verzameling en zijn te raadplegen in de onderzoekszaal van de Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129; als aanvraagnummer geldt de signatuur 'hs. XXXIII Open Veld Ontmoetingen'. De combinatie van aard van het materiaal (merendeels gestencild papier) en omvang ervan (ca. 200 inleidingen, openings- en sluitingswoorden niet meegerekend) is de reden dat deze teksten niet op deze site konden worden ontsloten. Enkele inleidingen, waaronder Dr Gustav Mensching, Verdraagzaamheid en Waarheid in Godsdienst, Norbert Loeser, De Moderne Kunst en de Religieuze Beleving, Oskar Köllerström, De Zoon des Mensen en elke Mensenzoon, Dr Carl Gustav Diehl, God de Onontkoombare en Rev. Dr George Gibson, God en Zijn Mensen verschenen in vertaling tussen 1953 en 1958 in de “Het Oude Loo” reeks bij Servire, Wassenaar. Drie eveneens in deze reeks in vertaling gepubliceerde voordrachten – William Aspden, Op zoek naar de Werkelijkheid, Dr Hans Müller-Eckhard, De ziekte van het westen en het mensenbeeld bij Dostojefski, Dr Edwin Zippert, Crisis der wereldbeschouwing – verschenen gebundeld in 1975 opnieuw bij Servire.